Upravit stránku

Úvod

Vzdělávání a výchovu dítěte předškolního věku uplatňujeme v jednom z nejdůležitějších období života člověka, kdy my učitelé mateřské školy a rodiče máme obrovskou šanci vtisknout trvale do jeho osobnosti základní hodnoty života. Období, které je počátkem celoživotního vzdělávání.

Pedagogové mateřské školy Korálek mají na zřeteli, že dítě musí být připraveno žít ve společnosti vlastním životem a být vychováváno v duchu míru, důstojnosti, snášenlivosti, svobody rovnosti a solidarity. Mateřská škola Korálek zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb dítěte a všestranný rozvoj jeho osobnosti. Navazuje na výchovu dítěte v rodině a v součinnosti s ní zajišťuje rozvíjení dětských schopností a dovedností tak, aby byla respektována dětská individualita. Dítě musí být rovnocenným partnerem dospělého se všemi právy a povinnostmi, svobodou a důvěrou.

V naší mateřské škole musí být dítě v plné psychické i fyzické pohodě a domů odcházet spokojené a s novými zážitky.

Výchova k lidským právům

Filozofie školy

Dítě je smyslem našeho života, naší radostí i starostí, objektem rodičovské lásky, ale my bychom neměli zapomínat, že je také nositeli práv a povinností, subjektem práv a závazků, proto jsem se rozhodla začlenit výchovu k lidským právům a multikulturní výchovu do školního vzdělávacího programu První kroky.

Dítě si od narození v rámci procesu socializace a osvojování určité kultury přejímá kromě pozitivních hodnot, norem, tradic také různé „negativní“ obsahy dané kultury včetně stereotypů a předsudků. Tyto znalosti a postoje se dítě učí ze svého prostředí spontánně tak, jak to slyší od rodičů, kamarádů či vidí v televizi. V naší mateřince vychováváme děti k tomu, aby se zbavovaly postojů, které od sebe lidi oddělují, má za cíl zprostředkovat dítěti pozitivní kontakt s jinakostí a tak ovlivnit jeho etnické vědomí.

Ze své dlouholeté praxe vím, že návyky a žebříček hodnot, které si dítě osvojí v předškolním věku, jsou mnohem trvalejší než ty, které dítě získává až později. Jsem přesvědčena, že se s výchovou k lidským právům nemá začínat až na ZŠ, ale již v předškolním věku.

Prostředí MŠ rovněž dává více prostoru pro skutečnou výchovu k lidským právům, zatímco ZŠ a SŠ se spíše zaměřuje na výuku o lidských právech.

Neméně důležitou roli hraje skutečnost, že citové vazby mezi dětmi MŠ a jejich učitelkami jsou mnohem hlubší v porovnání se vztahy školních dětí a jejich učiteli.

Petra Vopršalová , ředitelka Mateřské školy Korálek

Základní údaje

Název samostatného zařízení: Mateřská škola Korálek Pardubice,
Rumunská 90

Adresa: MŠ Korálek, Rumunská 90, Pardubice, PSČ: 530 03

Mateřská škola Korálek je šestitřídní, příspěvková organizace
s celodenní péčí

Provozní doba: 6.30 - 17:00 hodin
Telefon: 466 262 717 

ředitelka MŠ: 704 600 049 Petra Vopršalová   
zástupkyně ředitelky: 730 545 624  Hrubešová Pavla DiS. 
E-mail: mskoralek@tiscali.cz
http://www.ms-koralek.cz

Statutárním orgánem právního subjektu je jmenována řízením MŠ: Petra Vopršalová
Zástupkyně ředitelky: Pavla Hrubešová DiS.
IČ: 70941939
MŠ je zařazena do rejstříku škol pod identifikačním číslem: 107 585 341
Rezortní identifikátor právního subjektu: 600095941
Zřizovatel: Statutární město Pardubice
Adresa zřizovatele: Magistrát města Pardubice, Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice
IČ zřizovatele: 00274046
Telefon na ústřednu MmP: 466 859 111

Historie školy:

prvotně bylo zařízení otevřeno jako společné zařízení Jesle a mateřská škola Rumunská ul. Pardubice v září 1979. Ve vedení jeslí a mateřské školy postupně stály ředitelky: p. Hana Kmoníčková, Vlasta Nováková a od 01.08.1990 byla jmenována do funkce ředitelky Bc. Alena Stehnová.

K 1. lednu 2002 se stává organizace samostatným právním subjektem s názvem Mateřská škola Korálek Pardubice, Rumunská 90,
kterou navštěvují děti pravidla od 3 do 7 let.

Charakteristika Mateřské školy Korálek

Budova MŠ Korálek je umístěna v klidné vilové části sídliště Studánka, kde vedou málo frekventované místní komunikace. MŠ je obklopená vzrostlou zelení, v její blízkosti je smíšený les přiléhající k samostatné obci Spojil. Dopravní dostupnost je zajištěna při hlavní silnice Na Drážce MHD Pce, nejbližší spojení k mateřské škole je od hlavního nádraží autobusy MHD č. 8 a trolejbusovými spoji č. 11 a 13, spojení je obousměrné. Za areálem MŠ je umístěna Základní škola Studánka, v nedalekém sídlišti Drážka je Základní škola Spořilov a v blízkém sídlišti Dubina se nachází ZŠ Dubina.

Budova je jednopodlažní, atriového typu, k ní náleží oplocený pozemek, který slouží jako zahrada. Mateřská škola je rozdělena na 4 budovy, které jsou vzájemně propojeny. Budova hospodářského pavilonu v sobě zahrnuje školní kuchyň, sklady, zázemí pro zaměstnance provozu, sušárnu a prádelnu, mandl, kancelář ředitelky školy a kancelář vedoucí ŠJ. K hospodářskému pavilonu bezprostředně přiléhají 2 budovy mateřské školy s nově rekonstruovanými třídami Oranžového a Bílého korálku a postupně dokončovaná budova sborovny, pracovny, studovny a počítačového ráje pro děti, kterou lze v budoucnu využít i pro přednáškovou činnost, setkávání rodičů školy a profesních sekcí. Na spojovací chodbu se váže budova se třídami Červeného, Zeleného, Modrého a Žlutého korálku.

Provozně je mateřská škola členěna na dva úseky: úsek ŠJ a MŠ. Do konce školního roku 2009/2010 navštěvovalo mateřskou školu celkem 147 dětí. Od 1. 9. 2010 se změnila kapacita mateřské školy, kterou nyní navštěvuje 150 dětí zpravidla od 3 do 7 let, děti docházejí do 6 tříd s  heterogenním uspořádáním. Názvy tříd jsou diferencovány podle barevností a to na Červený (dále ČK), Zelený (ZK), Modrý (MK), Žlutý (ŽK), Bílý (BK) a Oranžový (OK) korálek. Vzdělávací činnost zabezpečuje 12 pedagogických pracovnic.


Spolupracujeme s výše jmenovanými základními školami, se Speciální školou Svítání, Speciální školou na Komenského nám., s pěveckým sborem Bonifantes, s EKO centrem Paleta, s odborníky: Pedagogicko-psychologické poradny Pardubice, s klinickými logopedy, lékaři, s odborem kultury při MmP, s Východočeskou organizací Amnesty International, s VÚP Praha a dalšími institucemi.

Partnerem školy je občanské sdružení Klub rodičů při Mateřské škole Korálek.

Korálek je pilotní mateřskou školou v ČR, která aplikuje ve výchovně vzdělávací práci Školní vzdělávací program První kroky.

Charakteristika školního vzdělávacího programu

Základem je pro nás naplňování potřeb dětí.

Pyramida potřeb:
 

potřeba sebeaktualizace a sebeuskutečnění
potřeba úcty a uznání
potřeba lásky a sounáležitosti
potřeba bezpečí, jistoty a řádu
fyziologické potřeby

 

FYZIOLOGICKÉ POTŘEBY: jídlo, pití, pohyb, hygiena, potřeba světla, tepla, prostoru, …

POTŘEBA BEZPEČÍ, JISTOTY A ŘÁDU: pravidla pro chování, bezpečí,
prostor, …

POTŘEBA LÁSKY A SOUNÁLEŽITOSTI: být milován, oční kontakt, fyzický kontakt, soustředěná pozornost, pochvala, povzbuzení, odměňování, obdarovávání, …

POTŘEBA ÚCTY A UZNÁNÍ: pravidla pro jednání, být respektován, způsob komunikace, spoluprožívání emocí, …

POTŘEBA SEBEAKTUALIZACE A SEBEUSKUTEČNĚNÍ: mít možnost a příležitost, být šťastný, …

Pokud jsou naplněny všechny potřeby dítěte, můžeme realizovat vlastní proces vzdělávání.

Školní vzdělávací programu (dále ŠVP): byl zpracován týmem zaměstnanců MŠ Korálek pod vedením ředitelky školy. ŠVP jsme rozpracovali ve 2 podobách, které jsou svým obsahem přizpůsobeny vývojovým etapám dětí mladších (členění do ročních období) a starších, vyzrálejších (členění do 10 na sebe navazujících témat, která spolu souvisejí a prolínají se). Oba typy ŠVP mají podobu integrovaných bloků, jsou zpracovány ve formě hlavních témat a podtémat.


ŠVP je vlastním programem, v kterém uplatňujeme prvky multikulturní výchovy. Součástí je seznamování s odlišnými kulturami a širšími souvislostmi světa i celé planety Země. Charakterizuje filozofii mateřské školy ve velké míře v oblasti sociální, je cíleně zaměřen na výchovu k lidským právům, toleranci a kultuře lidských vztahů, odráží hlavní úkoly výchovy a vzdělávání u dětí předškolního věku. Tento záměr prolíná celým dnem mateřské školy.

Záměrem mateřské školy je dovést dítě na konci jeho předškolního období k tomu, aby v rozsahu svých osobních předpokladů získalo věku přiměřenou fyzickou i sociální samostatnost, základy kompetencí důležitých pro jeho další rozvoj a učení, základy kompetencí pro život a vzdělání, pro zdravé sebevědomí a sebejistotu, pro schopnost být sama sebou a zároveň se přizpůsobit životu v sociální komunitě, v kulturní a multikulturní společnosti, položit základy pro celoživotní učení i pro schopnost jednat v duchu základních lidských a etických hodnot - to vše na úrovni přizpůsobené věku předškolního dítěte, elementárním možnostem jeho chápání a vidění světa s přirozenými životními souvislostmi a okolnostmi, v nichž dnešní dítě vyrůstá.

Mateřská škola má možnost kontaktu s přírodou v blízkém okolí, tato skutečnost je důležitá pro aplikaci environmentální výchovy. Odráží se především v rozvoji povědomí dětí o přírodním a kulturním prostředí, kterým je dítě obklopeno, vytvářením pozitivního vztahu k němu, ochrany a vytváření životního prostředí, úzce však souvisí i s morálními aspekty - úcta k životu a jeho ochrana. Mimo tuto oblast však školní vzdělávací program respektuje všechny oblasti rozvoje dítěte a v maximální možné míře se snaží o naplňování všech cílů předškolního vzdělávání.

Úkolem mateřské školy je doplnit rodinnou výchovu, obohatit denní program dítěte a vytvořit podnětné prostředí podporující jeho aktivní rozvoj a učení. Mateřská škola se snaží usnadnit dítěti jeho další životní a vzdělávací cestu maximální podporou individuálních rozvojových možností. Vzdělávací program První kroky má charakter dlouhodobého plánu, pro realizaci cílů chceme vytvářet vhodné podmínky a respektovat zásady vedoucí k jejich postupnému naplňování.

Cíle budou postupně naplňované v časovém horizontu 8 let.

ŠVP je výchozím dokumentem pro Roční plán, zároveň je podkladem ke zpracování Třídních vzdělávacích programů (dále TVP) pedagogickými pracovnicemi na jednotlivých třídách tak, aby zpracovaly dílčí vzdělávací cíle do podoby konkrétních cílů a současně obsahovaly vzdělávací nabídku např. z 5 oblastí RVP PV, ale i z jiných metodických materiálů (Kafomet, Raabe, Kamínky, odborné publikace, časopisy, vlastní zdroje školních metodik zpracované učitelkami či ředitelkou školy, pramenem mohou být dále vzdělávací akce, vlastní nápady apod.). Pedagog má v průběhu vzdělávacího procesu na zřeteli vždy 3 základní rámcové cíle:

  • Co se teď dítě učí, poznává?
  • S jakou hodnotou se dítě setkává?
  • Jaký má prostor pro samostatnost a může ovlivnit situaci, ve které se nachází?

ŠVP bude každoročně vyhodnocován a podle potřeb a měnících se podmínek bude prováděna jeho aktualizace.

Podmínky předškolního vzdělávání

Věcné podmínky

Zařízení jednotlivých tříd je přizpůsobeno individuálním potřebám, věkovým odlišnostem i skupinovým činnostem. Třídy jsou upraveny tak, aby poskytovaly dětem příjemné a podnětné prostředí pro jejich celodenní pobyt a umožňovaly dostatečné uspokojení jejich činnostních a hravých potřeb, aby zajistily přiměřené soukromí a rozvíjely kognitivní a sociální kompetence dětí. Prostory tříd umožňují realizovat nejrůznější druhy spontánních, frontálních i skupinových činností.Velikost tříd umožňuje bohaté členění koutků, jejichž zaměření je stále rozšiřováno s ohledem na zájmy dětí.

Děti se učí respektovat vymezený prostor pro určitý druh činností. Většina vybavení tříd je umístěna tak, aby byla dětem volně přístupná k samostatnému použití při dodržení dohodnutých pravidel. Vybavení hračkami, pomůckami, materiálem odpovídá počtu a věku dětí a je stále doplňováno a obohacováno. Nově otevřené třídy BK a OK budou průběžně vybavovány nábytkem, hračkami a pomůckami. Hračky, pomůcky, doplňky jsou motivující a pro děti uspokojující. Děti si berou hračky samy, vytvářejí si herní koutky. Po ukončení her, činnostech po sobě uklízejí. Je problém si ponechávat v hernách rozehranou hru i na více dní vzhledem na rozmisťování lehátek pro odpočinek.

Děti si berou volně výtvarné potřeby, využívají nabídky tělovýchovného náčiní. Pro experimenty s dětmi využíváme pomůcek a materiálů pro pokusy. Mají možnost si hrát a tvořit z různých materiálů (přírodniny, voda, písek, korek, plastová víčka, modelovací hmota, pískovec, dřevo, papír, hliníkové folie, textilie, vlna aj.). Výtvarné práce a jiné výtvory vystavujeme na určeném místě nebo je využíváme na výzdobu tříd i mateřské školy. Školní zahrada je postupně vybavována podle našich záměrů, menší počet hracích prvků odpovídá bezpečnostním a hygienickým normám. Naší snahou je stávající vybavení zahrady v rámci možností přizpůsobit potřebám dětí jejich pohybovým aktivitám, sportovnímu vyžití, obohatit o prvky rozmanitých druhů písku, kamínků, mít k dispozici pro hru dětí vodu, přírodniny apod.

Životospráva

Záměrem mateřské školy Korálek je přiblížit možnost zdravého stravování, upevňovat v dětech zdravé stravovací návyky, kulturu stolování. Naplňování tohoto záměru je spojeno s přizpůsobením podmínek potřebám dětí - respektování individuální potřeby jídla, lákavá úprava jídla, klidné a estetické prostředí pro stravování s dostatkem času. Děti přicházejí do MŠ podle potřeb rodiny. Vybírají si  svobodně z nabízených aktivit. Pro děti je po celý den zajištěn pitný režim, při pití se postupně podle schopností samostatně obsluhují. Vedeme děti k používání příborů - podle vlastní volby i u mladších dětí.

Vedeme je k samostatné obsluze – prostírají, přinášejí stravu, odnášejí nádobí… Při jídle komunikují tiše s prázdnými ústy. Mohou dostávat stravu i v jinou dobu (brzy ráno – donesení snídaně z domova - dohoda s rodiči). Součástí záměru je vedení dětí ke zdravé formě života, a to nejen v oblasti stravování, ale i v motorických aktivitách - zprostředkovat a umožňovat dostatek pohybových činností dětí, ale zároveň mít možnost odpočinkových a relaxačních koutků. Mateřská škola zajišťuje pravidelný denní rytmus a řád s důrazem na střídání aktivit a odpočinku, který je však uvolněný natolik, aby umožňoval organizaci činností v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci.

Děti jsou každodenně a dostatečně dlouho venku, při vhodném počasí tráví většinu času na školní zahradě. V interiéru tříd je volný pohyb dětí samozřejmostí a je přizpůsoben podmínkám jednotlivých tříd. V denním programu je respektována individuální potřeba aktivity a odpočinku, např. potřeba spánku a odpočinku jednotlivých dětí je řešena individuálně, podle možností jsou využívány klidové činnosti a nepřímo řízenými aktivitami. V oblasti životosprávy je důležitá spolupráce pedagogů s rodinou dítěte, znalost jeho specifických potřeb a zdravotního stavu.

Psychosociální podmínky

Předsevzetím školy v této oblasti je, aby se děti i dospělí cítili v prostředí Korálku dobře, jistě a bezpečně. Důraz je kladen především na přátelské vztahy mezi dětmi, mezi dětmi a dospělými, vzájemnou kooperaci a pomoc druhým. Komunikace mezi dětmi a učitelkami je vyvážená, partnerská, jsou podporovány pozitivní motivace s adresným hodnocením, méně úspěšné děti jsou chváleny za dílčí kroky, je oceňována jejich snaha, chuť i účast při plnění činností. Děti jsou předem slovně seznamovány s programem aktivit – využívají ranního rituálu po volné hře, společné sezení v kruhu s pozdravem a pohlazením kamarádů s využitím týdenních říkadel např.:

Dobré jitro, dobrý den, usmívej se stále jen. Dnešní den je pondělí – co nám týden nadělí? 
Dobré jitro, dobrý den, usmívej se stále jen. Dnešní den je úterý – co nám dnešek nadělí? 
Dobré jitro, dobrý den, usmívej se stále jen. Dnešní den je středa – cvičení je třeba.
Dobré jitro, dobrý den, usmívej se stále jen. Dnešní den je čtvrtek – z díry leze krtek.
Dobré jitro, dobrý den, usmívej se stále jen. Dnešní den je pátek – máme všichni svátek.

(možnost spolupodílet se na programu), u mladších dětí chceme zavést vizuální seznamování (využití obrázků pro d. autistické), děti mají prostor k hodnocení i sebehodnocení. V rámci optimálního přechodu z rodiny do mateřské školy je aplikován ADAPTAČNÍ PROGRAM, jehož realizace je prospěšná nejen nově příchozím dětem, ale napomáhá vytváření klidné a pohodové atmosféry ve třídě. Prostředkem pro naplnění tohoto záměru je vytváření heterogenních tříd, které umožňují zachování sourozeneckých vazeb a navázání trvalejších vztahů s vrstevníky. Učitelky uplatňují citlivý přístup k dětem, musí respektovat jejich individuální potřeby, reagovat na ně a napomáhat k jejich uspokojování. Zajišťují, aby děti nebyly neúměrně zatěžovány a nuceny ke spěchu, aby měly rovnocenné postavení a žádné z nich nebylo zvýhodňováno či naopak zesměšňováno, podceňováno apod. Děti mají dostatek času na spontánní činnosti, mají možnost činnost dokončit podle vlastního tempa, rychlejší mají možnost zabývat se jinou činností. V rámci pravidel se svobodně rozhodují, mají právo být pozorovateli, nejsou manipulovány. Dalším záměrem mateřské školy v této oblasti je vedení dětí ke svobodnému projevu a rozhodování, samostatnosti a vědomí potřebnosti určitých pravidel, která jsou jasně a srozumitelně stanovena. Děti jsou aktivními spoluúčastníky tvorby pravidel chování.

Organizace v mateřské škole

Denní řád mateřské školy je dostatečně pružný, aby umožňoval reagovat na individuální možnosti dětí a jejich aktuální potřeby. Pedagogové v jednotlivých třídách se plně věnují dětem, jejich výchově a vzdělávání, dbají na střídání spontánních a řízených činností s ohledem na zájem a okamžitou dispozici dětí. Totéž platí pro aktivity, které jsou dětem nabízeny při odpoledních zájmových činnostech. Mateřská škola vytváří podmínky pro individuální i skupinové činnosti dětí, které mají možnost se účastnit těchto aktivit dle svého zájmu. Dostatečný prostor je věnován spontánní hře dětí a vhodné uzpůsobení prostředí tříd nabízí možnost využívání koutků pro své soukromí.

V denním režimu jsou pravidelně zařazovány pohybové aktivity tj. zdravotně preventivní pohybové aktivity - ranní cvičení a odpolední tělovýchovné chvilky. Mateřská škola bude využívat možnosti solné jeskyně, kde se podle zájmu rodičů vystřídají všechny děti MŠ. Další pohybové aktivity jsou přizpůsobeny ročnímu období – škola v přírodě, turistické vycházky a výlety, sáňkování, bobování apod. V další nabídce mateřská škola organizuje kroužky, které jsou realizovány pro rozvíjení talentu a dovedností dětí i na základě zájmu dětí a jejich rodičů.

Plánování vychází z potřeb a zájmů dětí, děti nejsou zbytečně organizovány. Třídy nejsou přeplňovány nad stanovený počet, kdy limity jsou 25 dětí na třídu. Spojování dětí z různých tříd je realitou, ale snažíme se spojování maximálně omezovat hlavně u nejmladších dětí (motivace: „Přátelské návštěvy mezi kamarády v Korálku“). Organizace pobytu venku je přiměřená potřebám a zájmům dětí, při optimálním počasí se činnosti dětí přenášejí ven již od ranních her. Další aktivity jsou organizovány tak, aby se staly součástí vzdělávacího programu.

Spolupráce s rodinou

Na mateřské škole je ustanoven Klub rodičů, jako občanské sdružení, které má svoji pravomoc a aktivně spolupracuje s vedením školy. Mateřská škola usiluje o maximální spolupráci s rodinou dítěte. Pedagogové se snaží o navázání vztahu vzájemné důvěry, otevřenosti, vstřícnosti, porozumění. Naším záměrem je především vytvořit takový vztah s rodiči, který je motivuje ke spolupráci na základě partnerství. Mateřská škola se snaží pravidelně a dostatečně informovat rodiče o veškerém dění. Rodiče, projeví-li zájem, se mohou podílet na dění v mateřské škole, účastnit se různých programů a napomáhat řešení vzniklých problémů apod.

Rodiče se mohou kdykoliv účastnit aktivit jednotlivých tříd, přispět k jejich obohacení či sledovat své dítě během denního programu mateřské školy. Pedagogové rodiče citlivě a pravidelně informují o prospívání jejich dítěte i o jeho individuálních pokrocích v rozvoji i učení. Domlouvají se s rodiči na společném postupu při jeho výchově a vzdělávání. Podle zájmu a požadavku rodičů poskytují poradenský servis, doporučují vhodnou odbornou literaturu, popř. návštěvu psychologa, logopeda a dalších odborníků na základě průběžně prováděné diagnostiky dítěte. Mateřská škola pořádá společné akce pro rodiče a jejich dětí - vánoční besídka, vystoupení dětí na veřejnosti za účasti rodičů, akce Noční školka aj. Snaží se zapojit rodiče do příprav společných akcí a využít při této příležitosti jejich možnosti. Záměrem mateřské školy je navázat spolupráci s rodinou dítěte ještě před jeho vstupem do mateřské školy, a to prostřednictvím neformálních setkání, účastí dětí a jejich rodičů na akcích konaných v MŠ pro docházející děti, kde se mají možnost seznámit s prostředím školy a navázat zde počáteční vztahy s pedagogy.

Z důvodu lepší adaptace dětí do mateřské školy organizujeme odpoledne pro maminky na MD a jejich děti např. při společenských akcích na školní zahradě (MDD, Zahradní slavnost, kulturní pořady ve škole, besídky…).

Spolupráce se základními školami a dalšími partnery

Spolupráce se základními školami: široká spolupráce probíhá se spolupráce se ZŠ Studánka, ZŠ Dubina, ZŠ Spořilov, které jsou budoucími školami pro většinu našich dětí.
Spolupráce se Speciální školou Svítání, Speciální školou na Komenského nám.: SPC - individuální spolupráce při péči o děti se speciálními vzdělávacími potřebami, návštěva romských dětí – akce: muzicírování.
Spolupráce se základní uměleckou školou a hudebními tělesy: pořádání koncertů pro děti v prostorách mateřské školy, vyhledávání talentovaných dětí.
Spolupráce s odborníky: PPP, pediatr, logoped, psycholog - dle individuálních potřeb dětí a v rámci osvěty rodičů (přednášky apod.).
S Východočeskou skupinou Amnesty International: organizovánívýtvarné soutěže pro děti z mateřských škol, prvních a druhých tříd ZŠ a pro děti z Pobytových táborů MV ČR - pořádanou k výročí přijetí Úmluvy o právech dítěte s kulturním vystoupením našich dětí při slavnostním předávání cen.
S penzionem v Pardubicích: kulturní pásmo pro seniory.

Partnerem školy je občanské sdružení Klub rodičů při Mateřské škole Korálek.

Se zřizovatelem MmP: účast na akci Zrcadlo umění .
S Městskou policií Pardubice a Policií ČR: akce na školní zahradě → psovodi, příjezd městské policie na koni, na motorkách, příjezd policejního auta, policisté v uniformách....spolupráce na projektu Policie ČR  - Podaná ruka...
S Rychlou záchrannou službou v Pardubicích: akce příjezd sanitky rychlé záchranné služby, prohlédnutí vybavení auta...
Se Záchranným hasičským sborem v Pardubicích: návštěva ZHS, prohlídka, exkurze.
Spolupráce s jinými mateřskými školami: účast na vystoupení Holická mateřinka, se soukromou MŠ Pastelka v Kolíně, s Mateřskou školou ve Svitavách, s pardubickými MŠ  při koopraci, s několika MŠ v Praze, Kladně, Chomutově aj...
Spolupráce se zahraničními mateřskými školami v Mnichově, na Srí Lance (charitativní sbírka).
Organizování charitativních sbírek Vánoční strom radosti (každoročně pro 1 dítě z Dětského domova v Pardubicích).
S EKO centrem Paleta (celoroční program ekologické výchovy).

Řízení mateřské školy

Snahou vedení školy je uplatňování demokratického stylu řízení, ředitelka se snaží svým příkladem motivovat spolupracovníky k potřebné spolupráci a ovlivňuje žádoucí image. Pracuje nejen pro „vlastní” školu Korálek, ale její snahou je i aktivně pracovat pro oblast předškolního školství na úrovni města, kraje i ČR. Vedení školy, zvláště ředitelka školy je pod velkým tlakem pracovních povinností, zodpovědností za všechny úseky školy, za bezpečnost dětí a zaměstnanců, sociálních kontaktů, ale přesto je připravena snášet stresové situace. Povinnosti a práva všech zaměstnaců jsou jasně vymezeny, na zaměstnace jsou delegovány i některé pravomoce.

Vnitřní i vnější informační systém je funkční, je vytvářeno ovzduší vzájemné důvěry jak mezi zaměstnanci na jednotlivých úsecích i mezi jednotlivými úseky. Snahou vedení školy je cíl, aby všichni zaměstnanci pracovali jako tým, kdy je podporována myšlenka o důležitosti každé pracovní profese na škole. Plánování je funkční a škola využívá zpětnou vazbu pro korekci dalších činností. Vedení školy má ujasněnou vizi školy, se  kterou jsou seznámeni všichni zaměstnanci. Klademe důraz na zvyšování a zkvalitňování prezentace školy. Důležitou součástí je zapojit všechny zaměstnace do zkvalitňování kultury školy a dodržování etického kodexu.

Personální podmínky

Vedení školy se postupně cíleně zabývá zabezpečením lidských zdrojů (plánování lidských zdrojů a získáváním pracovníků), rozvojem stávajících pracovníků, pracovními vztahy, ochranou zdraví a bezpečnosti při práci, péčí o zaměstnance, personální administrativou, zabezpečením zákonných nároků, otázkami stejných příležitostí a ostatními záležitostmi týkajícími se mezilidských vztahů. Rozvoj lidských zdrojů, jeho plánování, realizování a hodnocení bude v budoucnu pro nás stále více souviset se sebe-evaluací školy a bude se odrážet v portfoliu školy. Plánujeme DVPP s ohledem na potřeby školy i konkrétních pracovníků a finanční možnosti školy. Podporujeme vlastní i cílenou iniciativu k předávání zkušeností (pořádání prezentací, panelových diskusí, setkání aj.).

Nahoru

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti