PODMÍNKY A KRITÉRIA PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

V MATEŘSKÉ ŠKOLE - PRÁZNINOVÝ PROVOZ

 

Ředitelka mateřské školy se při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání řídí §34 zákona

561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

zákon), v platném znění a §2 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a dále vyhláškou č.14/2005

Sb, ve znění novelizace vyhláškou č.43/2006 Sb.

Děti jsou přijímány na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte - do výše kapacity na

třídu. Rodiče budou o výsledku správního řízení písemně vyrozuměni do 30 dnů ode dne ukončení

přijímacího řízení.

V řádném přijímacím termínu, který je každoročně veřejně vyhlášen ve spolupráci s MmP, jsou

přednostně uspokojovány žádosti v pořadí podle těchto podmínek a kritérií:

 

1. PODMÍNKY PŘIJETÍ

Do mateřské školy budou přijímány:

a) přednostně děti z MŠ Korálek Pardubice

b) děti, které navštěvují v daném školním roce jinou MŠ v Pardubicích

c) zaměstnanost obou rodičů, potvrzenou od zaměstnavatele (v dané době nelze poskytnout

dovolenou)

Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným

očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou

kontraindikaci (viz § 34 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon).

 

2. KRITÉRIA PŘIJETÍ

V případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou

kapacitu maximálního počtu dětí pro prázdninový provoz, budou přednostně přijímány děti, které

splní následující kritéria:

(1) Trvalý pobyt dítěte v obci Pardubice.

(2) Dosažení věku dítěte 3 - 6 let v období od 1. září do 31. srpna příslušného školního roku a

děti s OŠD.

(3) Zaměstnanost rodičů, včetně potvrzení od zaměstnavatele, že v dané době nelze

poskytnout dovoleno.

(4) Děti s celodenní docházkou.

V případě, že dítě nenastoupí do MŠ ode dne, k němuž bylo přijato, je zákonný zástupce

povinen dítě omluvit a platit úplatu za předškolní vzdělávání dle rozhodnutí o přijetí.

 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto podmínky a kritéria nabývají účinnosti dne 15. března 2024.

 

 

Ředitelka MŠ Korálek Pardubice

Petra Vopršalová

ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti