Upravit stránku

"Já píšu básně...jsem jiná? Snad ano.

Ale ty děláš jiné věci a já vážím si Tě přeci.

Vím, že nejsme stejní, to je snad dáno.

Vždyť i ta duha má různé barvy a v tom je ta krása,
naše cesta, naše spása.

Vždyť i ten motýl se vylíhne z larvy
i on má potom různé barvy.

Nejsme stejní, různí jsme,
jako v té duze spousta barev je.

A každý z nás jinak zvláštní je,
ale jen spolu jako ta duha krásní jsme.

Jako ti motýli za sluncem letíme
a své barvy v tom světle stále měníme."

Leona Quardová
Školní vzdělávací program První kroky (integrované bloky) si můžete stáhnout v přiloženém souboru umístěném na konci stránky.

K čemu by mělo dojít dítě, které ukončuje předškolní vzdělávání

KOMPETENCE K UČENÍ

Dítě ukončující předškolní vzdělávání

 • Soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a  symbolů
 • Získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení
 • Má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a  proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije
 • Klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo
 • Učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům
 • Odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých
 • Pokud se mu dostává uznání a ocenění, učí se s chutí

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Dítě ukončující předškolní vzdělávání

 • Všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou motivací k řešení dalších problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem
 • Řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého
 • Problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje; spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací; hledá různé možnosti a varianty (má vlastní, originální nápady); využívá při tom dosavadních zkušeností, fantazii a představivost
 • Při řešení myšlenkových i praktických problémů užívá logických, matematických i empirických postupů; pochopí jednoduché algoritmy řešení různých úloh a situací a využívá je v dalších situacích
 • Zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a  matematických pojmů, vnímá elementární matematické souvislosti
 • Rozlišuje řešení, která jsou funkční (vedoucí k cíli), a řešení, která funkční nejsou; dokáže mezi nimi volit
 • Chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé řešení je naopak výhodou; uvědomuje si, že svou aktivitou a iniciativou může situaci ovlivnit
 • Nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu

KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE

Dítě ukončující předškolní vzdělávání

 • Ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje svoje myšlenky, sdělení, otázky a odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog
 • Dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.)
 • Domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i funkci
 • V běžných situacích komunikuje bez zábran a  ostychu s dětmi i s dospělými; chápe, že být komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou
 • Ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní
 • Průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím
 • Dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává (knížky, encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon atp.)
 • Ví, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učit; má vytvořeny elementární předpoklady k učení se cizímu jazyku

SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ KOMPETENCE

Dítě ukončující předškolní vzdělávání

 • Samostatně rozhoduje o svých činnostech; umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej
 • Uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá a  nese důsledky
 • Dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná nevhodné chování; vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost
 • Ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy
 • Napodobuje modely prosociálního chování a  mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí
 • Spolupodílí se na společných rozhodnutích; přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti; dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobí se jim
 • Při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situacích se chová obezřetně; nevhodné chování i  komunikaci, která je mu nepříjemná, umí odmítnout
 • Je schopno chápat, že lidé se různí a umí být tolerantní k jejich odlišnostem
 • Chápe, že nespravedlnost, ubližování, ponižování, lhostejnost, agresivita a násilí se nevyplácí a že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou; dokáže se bránit projevům násilí jiného dítěte, ponižování a ubližování

ČINNOSTNÍ A OBČANSKÉ KOMPETENCE

Dítě ukončující předškolní vzdělávání 

 • Svoje činnosti a hry se učí plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat
 • Dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé stránky
 • Odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale také dokáže měnit cesty a přizpůsobovat se daným okolnostem
 • Chápe, že se může o tom, co udělá, rozhodovat svobodně, ale že za svá rozhodnutí také odpovídá
 • Má smysl pro povinnost ve hře, práci a učení; k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně; váží si práce i úsilí druhých
 • Zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje; je otevřené aktuálnímu dění
 • Chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem a že naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají svoje nepříznivé důsledky
 • Má základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými hodnotami a normami, i co je s nimi v rozporu, a snaží se podle toho chovat
 • Spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe potřebu je zachovávat
 • Uvědomuje si svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat; chápe, že všichni lidé mají stejnou hodnotu
 • Ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí a že je může ovlivnit
 • Dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské)
Nahoru

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti